شماره 3

درس : ریاضی پنجم (جلسه دوم) شماره 3 سال تحصیلی 1400-1399

/post-117

موضوع : نشان دادن کسر و اعداد مخلوط روی محور اعداد