ریاضی


ریاضی پنجم ( جلسه سوم)کسرها وعددمخلوط روی محور اعداد سال قسمت دوم تحصیلی 1400-1399

/post-132

موضوع : نشان دادن کسرها وعددمخلوط روی محور اعدادقسمت دوم