روزی در مدرسه

اردوی روزی در مدرسه کلاس سوم و چهارم سال تحصیلی ۱۴۰۱ _۱۴۰۰

/post-262

برگزاری اردوی روزی در مدرسه با رعایت پروتکل های بهداشتی