جلسه دوم

درس : ریاضی ششم (جلسه دوم) سال تحصیلی 1400-1399

/post-118

موضوع : پیدا کردن جای خالی در کسرها


درس : ریاضی پنجم (جلسه دوم) شماره 3 سال تحصیلی 1400-1399

/post-117

موضوع : نشان دادن کسر و اعداد مخلوط روی محور اعداد


درس : ریاضی پنجم (جلسه دوم) شماره 2 سال تحصیلی 1400-1399

/post-116

موضوع :نشان دادن کسر و اعداد مخلوط روی محور اعداد


درس : ریاضی پنجم (جلسه دوم) شماره 1 سال تحصیلی 1400-1399

/post-115

موضوع :نشان دادن کسر و اعداد مخلوط روی محور اعداد