مناسبت های ملی ، مذهبی

طبق تقویم اجرایی ، فوق برنامه ها با حضور دانش آموزان ، اولیای گرامی و سایر مدعوین  برگزار می شود.